25.8 C
Perth
September 23, 2020

(AIG) Karachi Shahid Hayat